odtlačok

Legal & Podmienky

Hotel Bavaria

Isnyer Straße 2
87534 Oberstaufen
Schneider GmbH
Ré?ia: Mark a Brigitte Schneider
Obchodný register Obvodný súd Kempten HRB 8039
DI?. DE 226884148Telefon: +49 (0) 8386 a? 93250
Fax: +49 (0) 8386 - 75 76
E-mail: bavaria-hotel@t-online.de

Zdroj: Oberstaufen Tourism X Pictures

Poznámka:
Zodpovednos? a zodpovednos? za internetových ponúk externých odkazov sú ur?ené výhradne pre ich stranu. Podmienky: výhrada nemô?e by? v písomnej forme. Je tie? prichádza do bytia slovne. Písomné potvrdenie slú?i k porovnávaniu dát. S rezerváciou by? prijatý ná? AGS. Príslu?nos? je Sonthofen. - platba v hoteli pri odchode. sú za zvýhodnené ceny a balí?ky
neprijímame kreditnej karty. Z?avy nebude poskytnutá.

V?etky ceny sú za osobu v?. DPH. Da? sa vypo?íta osobitne v mieste a je v sú?asnej dobe 2,50 EUR na osobu / za dospelého. Pri zmene DPH a pobytovú taxu, platnými právnymi predpismi. Oberstaufen PLUS slu?by sú bezplatné slu?by. platia podmienky pou?itia poskytovate?a. Obchodný cestujúci sú
Aplikácia dane oslobodené od. Je potreba dôkaz spolo?nos?.

Pre zru?enie do 7 dní pred príchodom pobyt 80% z ceny zájazdu, najneskôr do 7 dní 90%, non-príchodu alebo pred?asného príchodu 90%. Výpove? musí by? vo v?etkých prípadoch, v písomnej forme. Storno poplatky sú zalo?ené na dátum po?tovej pe?iatky, e-mail vstupe alebo vstupného potvrdení faxu. Pri rezervácii, budete akceptova? Stornobedingungen.Gerne strie?a? cestovné poistenie k Európskej cestovné poistenie pre vás nahor. Pois?ovací poplatky sú odstup?ované v závislosti na cene. Poistné podmienky mo?no tie? sledova? na internete na ERC.