Odtlačok & Podmienky

Odtlačok & Podmienky

Hotel Bavorsko

Isnyerova ulica 2
87534 Oberstaufen
Schneider GmbH
Konatelia: Markus a Brigitte Schneider
Obchodný register Okresný súd Kempten HRB 8039
DIČ. DE 226884148Phone: +49 (0) 8386 - 93 250
Fax: +49 (0) 8386 - 75 76
E-Mail: bavaria-hotel@t-online.de
www.bavaria-oberstaufen.de

Zdroje obrazu: Oberstaufen Cestovný ruch, dobytok Foto, Vklad Foto, Markus Schneider


Podmienky

Pre prenájom hotelových izieb a služieb dohodnutých v tejto súvislosti platia tieto podmienky. Hotel je partnerom Oberstaufen PLUS. Tu sú podmienky používania Oberstaufen PLUS a príslušného poskytovateľa. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára medzi hotelom a rezerváciou osoby. Podnájom (napr. V prípade, že nie je možný príchod) je možné uskutočniť len po dohode a predchádzajúcej písomnej dohode s hotelom.

Zmluva o ubytovaní sa uzatvára prijatím ponuky zákazníkom. Toto musí byť plne funkčné. V prípade komunikácie medzi hotelom a hosťom prostredníctvom e-mailu je prenos dát nezašifrovaný. Rezervačnú zmluvu medzi zákazníkom a hotelom je možné uzavrieť aj ústne. Písomná forma nie je povinná. Zákazník nemá nárok na konkrétnu izbu, ale iba na vyhradenú kategóriu. Izby sú garantované od 15:00 pri príchode, odchod je 11.00. Hotel môže požiadať o zálohu alebo kreditnú kartu. Ak je na zabezpečenie rezervácie alebo čísla kreditnej karty potrebná záloha, zmluva o ubytovaní sa uzavrie len vtedy, ak je záloha zaplatená včas alebo kreditná karta je platná.

Ak je účtovanie pri odchode, žiadna platba kreditnou kartou nie je možná so zľavnenými cenami. Dohodnuté ceny zahŕňajú bežné dane a miestne poplatky platné pre uzatvorenie zmluvy. Miestnu turistickú daň platí miestny zákazník (od roku 2018: dospelí 2,60 Eur / deň, dieťa do 14 rokov Eur 1,30 / deň). Zmeny daňových sadzieb a ciel podliehajú úpravám.

Zmluva o ubytovaní zaväzuje hotel k zabezpečeniu izieb ak dodržaniu dohodnutých služieb. Zákazník je povinný uhradiť prevod miestnosti. Zníženie rezervovaných hotelových služieb (napr. Predčasný odchod, počet izieb) si vyžaduje výslovný písomný súhlas hotela (napr. Zmena rezervácie na iný dátum). V tomto prípade je hotel oprávnený zvýšiť cenu za izbu a zrušiť alebo zmeniť zľavy.

Hotel je oprávnený umiestniť zákazníka za rovnakú cenu v porovnateľnom hoteli. Musí to byť dôležitý dôvod, najmä ak nie je možné ubytovanie v hoteli. Z tohto dôvodu nie je možné hotelu poskytnúť žiadne nároky na postih.

Zrušenie zo strany zákazníka vyžaduje písomnú formu. V zásade sa odporúča uzatvorenie poistenia na prerušenie cesty alebo zrušenie poistenia. Pri stornovaní do 7 dní pred rezervovaným pobytom 90% z dohodnutej cestovnej ceny, do 7 dní 100%, za neprijatie alebo predčasný odchod 100%. Storno poplatky budú účtované po dátume poštovej pečiatky, doručenej pošty alebo faxu.

V prípade vyššej moci alebo okolností, za ktoré hotel nie je zodpovedný, čo znemožňuje plnenie zmluvy, ako aj technické chyby na strane hotela v čase rezervácie (napr. Problémy manažéra kanálov), môže hotel odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od hotela z opodstatneného dôvodu z toho nevzniká nárok na náhradu škody zo strany zákazníka.

Ak sa zákazník dozvie o chybe alebo poruche, musí o tom bezodkladne informovať hotel. Hotel sa snaží o zrušenie oznámenej chyby. Zákazník je povinný prispievať na to, čo je primerané (napr. Presun do inej miestnosti v prípade poškodenia vodou).

Internetová prezentácia hotela je starostlivo udržiavaná. Neexistuje však žiadna záruka úplnosti informácií, ich presnosti a správnosti. Preto sú škody alebo straty akéhokoľvek druhu vyplývajúce z priameho a nepriameho používania internetovej stránky hotela vylúčené zo zodpovednosti. Platí to aj pre internetové stránky iných poskytovateľov na webovej stránke hotela alebo ponuky, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom prepojenia. Tu platia aj podmienky ochrany údajov poskytovateľov alebo odkazov tretích strán. Tieto obsahy tretích strán sú výhradnou zodpovednosťou príslušných poskytovateľov.

Jednostranné zmeny zmlúv sú neúčinné. Zmeny v zmluve musia byť písomné, to platí aj pre zmeny podmienok. Miesto plnenia a platba je poloha hotela. Právomoc: Sonthofen. V prípade neplatnosti alebo neplatnosti jednotlivých ustanovení obchodných podmienok zostávajú ostatné. Mimochodom, platia zákonné predpisy a ustanovenia.

Hotel Bavorsko
Oberstaufen, február 2019


5.    Die Bereitstellung der Zimmer, Übergabe und Rücktritt der Zimmer
Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer einer Kategorie, soweit dieses nicht ausdrücklich vereinbart wurde. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 11:00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung der Hoteleinrichtungen und Serviceleistungen des Hotels sind nach diesem Termin nicht mehr abrufbar. Spätabreisen müssen vom Hotel gestattet werden, ein Aufpreis kann nachträglich für den Abreisetag vereinbart werden. Auch bei Nichtinanspruchnahme einer vertraglich vereinbarten Hotelleistung behält das Hotel seinen Anspruch auf die vereinbarte Vergütung. Dies ist gegeben, wenn ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart wurde oder bereits erloschen ist, kein gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht besteht und das Hotel einer Vertragsaufhebung nicht zugestimmt hat. Das Hotel bemüht sich um anderweite Vermietung. Werden die Zimmer nicht anderweitig vermietet, so kann das Hotel den Abzug für ersparte Aufwendungen pauschalieren. Eine Stornierung durch den Kunden bedarf der Schriftform. Grundsätzlich wird der Abschluss einer Reiseunterbrechungs- bzw. rücktrittsversicherung empfohlen. Bei einer Stornierung bis 7 Tage vor gebuchtem Aufenthalt werden 90 % des vertraglich vereinbarten Gesamtreisepreises, innerhalb von 7 Tagen 100%, bei Nichtantritt oder vorzeitiger Abreise 100 % erhoben. Die Stornokosten werden nach Datum des Poststempels, Maileingangs oder Eingang der Faxbestätigung berechnet.
6. Rücktritt des Hotels
Gilt die Vereinbarung, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel seinerseits in diesem Zeitraum  berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wird eine vereinbarte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht geleistet, setzt das Hotel eine angemessene Nachfrist in Schriftform. Verstreicht diese Nachfrist ebenfalls,  so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
Das Hotel hat aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag ein außerordentliches Rücktrittsrecht. Dies gilt im Besonderen, wenn höhere Gewalt, technische Mängel (z.B. Fehlfunktion des Channelmanger) oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Hotelvertrages unmöglich machen. Ebenso ist dies der Fall, wenn ein Hotelvertrag schuldhaft unter irreführenden oder falschen Angabe oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen gebucht wurde (wie z.B. Angaben, die die  Identität des Kunden, die Zahlungsfähigkeit oder den Aufenthaltszweck betreffen).
Hat das Hotel begründeten Anlass zur Vermutung, dass die Inanspruchnahme der vertraglich vereinbarten Leistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder Reputation in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Verantwortungsbereich des Hotel zuzurechnen ist; ist dies ein außerordentliches Rücktrittsrecht des Hotels. Gesetzeswidrige Aufenthaltszwecke fallen ebenfalls unter das außerordentliche Rücktrittsrecht des Hotels wie auch nicht genehmigte Untervermietung bzw. Weitervermietung. Der Kunde hat bei berechtigtem Rücktritt des Hotels  keinen Anspruch auf Schadensersatz.
7.    Internetdarstellung und Verlinkung
Die Internetdarstellung des Hotels wird sorgsam gepflegt. Es kann jedoch keine Garantie für Vollständigkeit der Angaben, ihre Fehlerfreiheit und Genauigkeiten gegeben werden. Daher sind Schäden oder Verluste alle Arten, die aus direkter und indirekter Inanspruchnahme der Hotel-Website herrühren, von der Haftung ausgenommen. Dies gilt auch für Websiteangebote anderer Anbieter auf der Hotel-Website bzw. diejenigen, die durch Verlinkung erreicht werden. Hier gelten auch die Datenschutzbedingungen der jeweiligen Fremdanbieter bzw. Links. Diese Fremdinhalte liegen in der ausschließlichen Verantwortung  jeweiliger Anbieter.
8.    Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen des Beherbergungsvertrages, der Antragsannahme oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen in Schriftform erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam.
Erfüllungs- und Zahlungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im kaufmännischen Verkehr Oberstaufen. Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Absatz 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand Sonthofen.Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Hotel Bavaria


Gesundheitsbehörden und Kontaktdaten

Gesundheitsbehörden dürfen Kontaktdaten im Covid-19-Fall erfragen:

Es dient dem Schutz der Gesundheit von uns allen. Im Falle einer Erkrankung ermittelt die Gesundheitsbehörde möglich Kontakte, um sie zu schützen.

Daher müssen wir Kontaktdaten werden für vier Wochen verantwortlich und datenschutzkonform gespeichert: Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder Mailadresse bzw. einer Adresse) einer Person je Hausstand und Zeitraum. Diese Angaben werden ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheits-behörden erfolgen. Die Dokumentation wird so verwahrt, dass Dritte sie nicht einsehen können und Daten von unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet. Genauso lange verwahren wir auch die Tischreservierungen.


Hinweise zur Datenverarbeitung

1.Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher: Markus Schneider, Brigitte Schneider

2.Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

 Wenn Sie uns als Gast besuchen, erheben wir folgende Informationen:
•Anrede, Vorname, Nachname
•Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
•Uhrzeit und Tischnummer Ihres Aufenthalts
•Anzahl der Gäste
•Informationen, die im Falle des Auftretens einer Covid-19 Infektion notwendig sind

Die Erhebung dieser Daten erfolgt

•Nach§ 13 der Verordnung zur Änderung der Vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 14. Mai 2020 in Verbindung mit der gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vom 14. Mai 2020, Az. GZ 6a-G8000-2020/122-315

Die Datenverarbeitung erfolgt, damit eine Bewirtung im Rahmen der Gastronomie ermöglicht wird. Die für den Gaststättenbesuch von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht nach der Verordnung –1 Monat -und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel6 Abs.1 S.1 lit.c DSGVO aufgrund von steuer-und handelsrechtlichen Aufbewahrungs-und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art.6 Abs.1 S.1 lit.a DSGVO eingewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

•gemäß Art.7 Abs.3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
•gemäß Art.15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zuderen Einzelheiten verlangen;
•gemäß Art.16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
•gemäß Art.17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
•gemäß Art.18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art.21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
•gemäß Art.20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
•gemäß Art.77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.
5. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.6 Abs.1 S.1 lit.f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art.21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt ein Fax ein Telefonanruf.

6.Beschwerderecht
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich die der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie meinen, dass der Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist das

Bayerische Landesamt für Datenaufsicht
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach/Deutschland
Telefon: +49 (0) 981 53 1300Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de